Texas State University Logo
Smith House
736 Oscar Smith Street
Ph: (512) 245-3616
Fax: (512) 245-8277
email: ehs@txstate.edu